Обект - село Смилец

Инфрмация за обекта:

Фуражен цех и птицеферма - 2 бр. птицевъдни сгради

Осъществен по ОПРР мярка 112

Изпълнение по обекта: Главен изпълнител